Câu hỏi thường gặpLiên hệ Sitemap Hỗ trợ:
 

 

Thành viên không được phép sử dụng các thông tin của BEAN Survey với mục đích cá nhân kiếm lợi. Thông tin và nội dung được cung cấp cho thành viên trong các khảo sát có thể chứa bí mật thương mại hoặc thông tin bí mật hoặc độc quyền khác của các doanh nghiệp. Bạn phải giữ kín và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác bất kỳ thông tin và nội dung mà bạn truy cập hoặc tìm hiểu trong quá trình tham gia khảo sát, dự án, câu hỏi, hoặc hoạt động nghiên cứu thị trường khác có liên quan đến các dịch vụ. Bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin hoặc nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác hơn sự tham gia của bạn trong các Dịch vụ phù hợp với Hiệp định này. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ bất kỳ sử dụng hoặc tiết lộ, hoặc truy cập vào, bất kỳ thông tin hoặc nội dung khác trái phép qua đường dây nóng của BEAN Survey.

 

Các thông tin nghiên cứu, khảo sát đăng trên trang web BEAN Survey thuộc quyền sở hữu của BEAN Survey, mọi cá nhân, tổ chức khi trích dẫn hay sử dụng vì mục đích nghiên cứu hay giáo dục cần được trích dẫn đầy đủ nguồn gốc thông tin là từ trang web BEAN Survey. Trong mọi trường hợp thông tin của BEAN Survey được sử dụng vì mục đích thương mại đều phải được sự đồng ý và cho phép của BEAN Survey. Nếu cá nhân hay tổ chức nào tùy ý vi phạm sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề bản quyền.