DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
02/06 ~ 31/12 NPS2020 NPS2020-Khảo sát về Đời sống cá nhân  
Khảo sát công khai
27/05 ~ 14/06 B200509 B200509-Khảo sát về Đời sống & Môi trường Đăng ký
20/05 ~ 05/06 B200508 B200508-Khảo sát về Đời sống cá nhân Đăng ký
15/05 ~ 29/05 B200507 B200507-Khảo sát về Ẩm thực Kết thúc
13/05 ~ 31/05 B200506 B200506-Khảo sát về Tài chính cá nhân Kết thúc
12/05 ~ 27/05 B200505 B200505-KHẢO SÁT VỀ ĐỜI SỐNG Kết thúc
12/05 ~ 24/05 B200504 B200504-Khảo sát về Mua sắm hàng tiêu dùng Kết thúc
08/05 ~ 24/05 B200502 B200502-Khảo sát về Hàng tiêu dùng Kết thúc
27/05 ~ 31/12 NPS2016 Khảo sát hồ sơ cá nhân 2 - NPS2016 Đăng ký
   Có gì mới