DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
Khảo sát công khai
30/03 ~ 15/04 B200305 B200305-Khảo sát về Thói quen hàng ngày Đăng ký
24/03 ~ 05/04 B200203 B200203-Khảo sát về Tiêu dùng Đăng ký
25/03 ~ 12/04 B200304 B200304-Khảo sát về Sinh hoạt Đăng ký
20/03 ~ 05/04 B200303 B200303-Khảo sát về Thói quen giải trí Đăng ký
13/03 ~ 29/03 B200302 B200302-Khảo sát nhanh về Sức khỏe Kết thúc
06/03 ~ 29/03 B200301 B200301-Khảo sát về Thói quen tiêu dùng Kết thúc
19/02 ~ 01/03 B200202 B200202-Khảo sát về Đời sống & Tiêu dùng Kết thúc
27/05 ~ 31/12 NPS2016 Khảo sát hồ sơ cá nhân 2 - NPS2016 Đăng ký
   Có gì mới